תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

RAMOT REAL ESTATE

ברוכים הבאים לאתר RAMOT REAL ESTATE בניהולו וניצוחו של מר אלי בוטון, מטובי המתווכים המוסמכים בעיר ירושלים ובעל ניסיון עשיר בתיווך דירות בשכונות היוקרתיות בירושלים.

1. כללי

1.1. תקנון האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות והוא פונה לשני המינים במידה שווה.

1.2. הסכמת הגולש

המשך הגלישה והשימוש באתר מהווה הסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ולהיות התקנון מסמך משפטי מחייב בינך לבין המתווך אלי בוטון וחברת קריאלי אחזקות בע"מ (להלן, ביחד: "החברה").
התקנון נועד על-מנת שתוכל להשתמש באופן חופשי וללא הגבלה – למעט כמפורט בתקנון זה – בשירותים שמספק האתר www.Ramotrealestae.com (לעיל ולהלן: "האתר") ו/או יספק האתר בעתיד.
ככל ואינך מסכים למי מן התנאים הקבועים בתקנון, הינך נדרש לצאת מן האתר ולא לעשות כל שימוש במידע ובשירותים המצויים בו.
1.3. עדכון ושינוי התקנון
החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, ושינויים אלה יהיו תקפים ממועד פרסומם.
התקנון עודכן לאחרונה ביום ה-23 לחודש מאי, שנת 2017 (כ"ו באייר, התשע"ז).

2. תקינות האתר ונכונות המידע

2.1. הגולש מודע, והחברה אינה מתחייבת, שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או יהא חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, תקלות וכשלים אחרים, והחברה לא תהא אחראית לנזק כלשהו ישיר או עקיף, לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך, שייגרם לגולש בעטיו.

2.2. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר כולם או חלקם, לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר מידע ותכנים ללא שמירתם, ללא צורך בהודעה מוקדמת, בהסכמת הגולש או צד שלישי כלשהו.

2.3. הגולש מצהיר כי ידוע לו שהמידע והתכנים באתר אינם חפים מטעויות, והם יכולים להשתנות מעת לעת, וכי החברה אינה אחראית לנכונותם בכל צורה שהיא, לרבות בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם מהשימוש בהם במישרין ו/או בעקיפין. השימוש במידע המצוי באתר הינו על אחריותו של הגולש בלבד.

3. קניין רוחני ותכני האתר

3.1. כל התכנים והחומרים המצויים באתר, לרבות ומבלי למעט, קוד המקור, עיצוב האתר, סימני המסחר של החברה, המאמרים, הציורים והצילומים, הינם רכושה הבלעדי של החברה ואין הגולש רשאי לעשות בהם כל שימוש (לרבות ומבלי למעט, עיבוד, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, ביצוע פומבי ושידור) מבלי לקבל את הסכמת החברה לכך, מראש ובכתב.

3.2. אין במתן אפשרות שיתוף תכנים (כדוגמת שיתוף בפייסבוק, טוויטר וכיוצ"ב) כדי לראות בו משום ויתור או הרשאה לעשיית שימוש במי מן התכנים ו/או הזכויות ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב, לרבות העתקת התכנים שלא באמצעות שיתופם באמצעות מערכת האתר.

3.3. למרות האמור לעיל, כחלק משירותי האתר, ובשלב זה לחברי מועדון הלקוחות בלבד, מוצגים עובדות ונתונים, לרבות מידע תכנוני וגיאוגרפי אשר התקבלו מעיריית ירושלים, מינהל מקרקעי ישראל, רשות המיסים ועוד (להלן: "המידע הגולמי"). במידע גולמי זה, כלעצמו, אין החברה בעלת זכויות יוצרים.

3.4. האתר מציג, כשירות לגולשים, מאמרים מקצועיים רבים הנוגעים לאספקטים שונים במכירה או קנייה של נדל"ן, ובפרט ביחס לרכישה או קנייה של נדל"ן בשכונת רמות בירושלים ובשכונות נוספות – היבטים משפטיים, תכנוניים, מיסויים, מימוניים וביטוחיים של עסקאות נדל"ן כאמור. יודגש, כי המאמרים הינם מאמרי דעה של המחברים בלבד וכלליים. אין להסתמך על המאמרים בשום צורה ואופן בלא קבלת ייעוץ, אד-הוק, לנסיבות העניין הפרטני. פעולה על בסיס האמור במאמר הינה באחריות בלעדית של הגולש בלבד.

עוד יודגש כי המידע הגולמי הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מחייב, לרבות אינו בעל נפקות משפטית ואינו יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי.

ט.ל.ח. החברה אינה מתחייבת כי המידע עדכני או חף מטעויות. אין להסתמך על המידע לביצוע פעולות אופרטיביות. שירות וניתוח מעמיק ניתן לבצע באמצעות בעלי מקצוע רלוונטיים העומדים לרשות החברה, כדוגמת עורכי דין, יועצי משכנתאות ורואי חשבון, בכפוף לתשלום נפרד המוסכם על הצדדים.

4. אופן השימוש באתר ובשירותים המסופקים על ידו

4.1. הגולש רשאי לעשות שימוש באתר למטרות אישיות ופרטיות בלבד.

4.2. חלק מן השרותים המסופקים על ידי האתר ו/או החברה טעונים הרשמה או מסירת פרטים אישיים ו/או פרטי יצירת קשר. ידוע לגולש כי הוא מחויב במסירת פרטים נכונים ומדויקים.

5. פרטיות ומידע

5.1. גולש שאינו רשום במערכת

החברה שומרת מידע סטטיסטי ואגבי, כדוגמת כתובות IP, מילות חיפוש, אתרים מפנים, דפי נחיתה וכיוצא בכך באמצעים סטנדרטיים כדוגמת Google Analytics. אין במידע זה כדי לזהות גולש באופן אישי.
ידוע לגולש כי יתכן והאתר עושה שימוש בעוגיות לשמירת המידע.

5.2. גולש רשום

פרטי גולש שנרשם במאגר הנתונים של החברה נשמרים, בהתאם למידע שנמסר על ידו, במסגרת הרישום: שם מלא, ת"ז/ח"פ, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים ומספרי טלפון. יודגש, כי אין הגולש חייב למסור פרטים כלשהם אודותיו, אלא במידה והוא מעוניין בקבלת השירותים המוצעים באתר לגולשים רשומים. במסגרת כך יובהר ויודגש, כי ההרשמה למערכת האתר מהווה הסכמת הגולש לשמירת המידע אודותיו במאגר המידע של החברה.
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 רשאי כל גולש רשום לעיין במידע אודותיו, לעדכנו, לשנותו או למוחקו כליל בכל עת שיבחר, במסגרת זמינותו של האתר ומאגרי המידע בו.
מילוי נתונים כוזב, או מילוי נתונים של יישות אחרת, ללא הסכמתה, מהווים הפרה של תנאי השימוש ומהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. החברה שומרת לה את הזכות לנקוט בכל הצעדים שעומדים ברשותה, עקב פעולה שכזו ו/או חשש שנוצר אצלה.

5.3. שימוש במידע

5.3.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שנאסף על גולשים באתר לצרכיה המסחריים, לרבות שיפור השירותים הניתנים באתר, ניתוחים סטטיסטיים וצרכים אחרים, לשימושה ולשימוש צדדים מסחריים אחרים. החברה מתחייבת שלא למסור לצד שלישי כלשהו מידע העלול לזהות גולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.

5.3.2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכח עליון החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

5.3.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות למסור את המידע ו/או חלקו לגורמי אכיפה ו/או לגופים שיפוטיים או סמי שיפוטיים, לפי דרישה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.3.4. דיוור ישיר

5.3.4.1. גולש אשר נרשם לאתר מצהיר כי הוא מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר ולקבל לתיבת הדואר האלקטרוני שלו הודעות דואר שיווקיות (Newsletters) כאלה ואחרות. בכלל זה החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם באמצעות המערכת בעלי מקצוע רלוונטיים להליכי קנייה ומכירה של נדל"ן, ובפרט בשכונת רמות ובשכונות יוקרתיות נוספות בירושלים.

5.3.4.2. הצהרה זו מהווה הסכמה למשלוח הודעות פרסומת לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008. כל גולש רשאי לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר וכן להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה (הן במקום המיועד לכך באתר והן באמצעות קישור מתאים במסגרת הודעת הפרסומת או בכל דרך אחרת) בכל עת.

5.3.4.3. מכיוון שאין באפשרות החברה לדעת אם אחרים מלבד הגולש עושים שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני הנמסרת על ידי הגולש, מסירת הכתובת והסכמת הגולש מהווה אישור הגולש להסכמת כל המשתמשים בכתובת הדואר האלקטרוני לקבלת הודעות דואר שיווקיות כאמור.

6. שירות לקוחות

בשאלות ובירורים בנוגע למוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינכם מוזמנים ליצור קשר עם החברה ועם מר אלי בוטון בכל אחת מן הדרכים הבאות: בשליחת דוא"ל לכתובת המפורטת באתר או בשליחת הודעת דוא"ל לכתובת: elibuton@gmail.com

7. סמכות שיפוט וברירת דין

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו, לרבות פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד.